Regulamin sprzedaży biletów online

Niniejszy regulamin obowiązuje od 6 lipca 2022 roku r.
§1
Sprzedaż online
1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Kino Kijów, Al. Krasińskiego 34, 30-101 Kraków, zwane dalej Kino, którego Zarządcą jest Spółka Apollo Film Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pychowickiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000195528, NIP: 675 000 21 47, REGON: 000279522
2. Pod nazwą “bilet” rozumie się dokument (w formacie PDF) upoważniający do wejścia na seans w Kinie.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem),
c) otrzymania przez Użytkownika od Kina potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
4. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
5. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
6. Ceny biletów, oferowanych przez Kino, zawierają podatek VAT.
7. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu).
8. Płatności za bilety obsługuje spółka PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, przy pomocy portalu internetowego www.przelewy24.pl. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
9. W systemie sprzedaży online można kupić bilety normalne i ulgowe. Pozostałe typy biletów można zakupić tylko w kasie Kina.
10. Przy wyborze miejsc na sali kinowej należy w pierwszej kolejności wybierać miejsca przy miejscach już zajętych lub zostawiając parzystą ilość wolnych miejsc przerwy.
11. Do każdego zakupionego biletu zostaje dodana opłata internetowa w wysokości 1 zł brutto (słownie: jeden złoty).
12. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię. Kino nie przewiduje możliwości dopłaty różnicy kwoty ani zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
13. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 20 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.
14. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
15. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT, podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia a także niezwłocznie wysłać maila z dyspozycją wystawienia faktury na adres bilety@apollofilm.pl. Faktura VAT zostanie przesłana Użytkownikowi na adres mailowy podany w formularzu.
16. Realizacja biletu online:
A. Bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie lub przedstawić do kontroli na urządzeniu mobilnym.
B. Każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
17. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia
18. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
19. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w kasie Kina .
§2
Ochrona danych
1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Kino danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Kina bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Kino w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
§3
Zwrot biletów
1. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Kina, Kino będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny. Opłata za wiadomość sms z powiadomieniem o zakupie biletu nie podlega zwrotowi.
2. Warunkiem dokonania zwrotu pieniędzy za zwracany bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
4. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie po poinformowaniu Kina drogą mailową na adres bilety@apollofilm.pl o chęci zwrotu zakupionych biletów, najpóźniej w dniu poprzedzającym seans, na który zostały zakupione bilety. Bilety zakupione w dniu seansu nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku zwrotu biletów opłata internetowa, o której mowa w §1 ust.11 nie podlega zwrotowi.
6. Seanse i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność 30 minut po rozpoczęciu seansu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na seans ani nie ma prawa do zwrotu lub zamiany biletu (termin zamiana oznacza zwrot i ponowny zakup na wydarzenie w innym terminie).
7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani zamianie.
§4
Postanowienia końcowe
1. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
3. Niniejszy Regulamin jak i wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Kina dostępny jest dla Użytkowników w kasie Kina oraz na stronie internetowej www.kijow.pl.
4. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.kijow.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
5. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

© Kino Kijów.  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Skip to content