Regulamin konkursu

 

 • 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest APOLLO FILM sp. zo. o , z siedzibą w Krakowie  30-364 przy ul. Pychowickiej 7, pod numerem KRS 0000195528, NIP 6750002147 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest APOLLO FILM sp. zo. o , z siedzibą w Krakowie  30-364 przy ul. Pychowickiej 7, pod numerem KRS 0000195528, NIP 6750002147, zwany dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod adresem www.facebook.com (dalej: „Portal”), na profilu Kino Kijów pod adresem https://www.facebook.com/kinokijow/ (dalej: „profil”).

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs trwa w dniu 06.07.2022r. Wszystkie odpowiedzi konkursowe dodane po terminie końcowym uznane są za nieważne.

 

 • 2 Zasady udziału w Konkursie

 

 1. W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy internauta bez względu na wiek, który posiada własne, rzeczywiste, osobiste konto w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Uczestnik”). Co za tym idzie, jeden użytkownik nie może zgłosić odpowiedzi z więcej niż jednego konta. W konkursie nie można zgłaszać odpowiedzi z kont fikcyjnych.
 2. Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na publikację odpowiedzi.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

-posiadać swój profil na Portalu (jeżeli Uczestnik Konkursu nie posiada jeszcze profilu na Portalu, konieczna jest rejestracja na Portalu poprzez stronę główną pod adresem http://www.facebook.com),

-wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

Powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie.

 

 • 3 Przebieg Konkursu

 

 1. Dnia 06.07.2022 r. na profilu Organizator opublikuje post informujący o konkursie i zadaniu konkursowym.
 2. Odpowiedzi Konkursowe mogą być zgłaszane na Konkurs do końca dnia 06.07.2022 r.
 3. Odpowiedzi Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
 4. W sytuacjach niejasnych organizator konkursu ma prawo ingerować w przebieg konkursu podając instrukcję realizacji konkursu. Organizator konkursu ma również prawo ukryć komentarz uzasadniając powód jego ukrycia.

 

 • 4 Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagród
 1. Prace Konkursowe zostaną poddane weryfikacji komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora. Zwycięzcą konkursu będzie 5 pierwszych osób, które podadzą poprawy tytuł filmu, za który Ennio Morricone był nominowany po raz  pierwszy do Oskara.
 2. Nagrodą w konkursie jest książka „Moje życie, moja muzyka. Autobiografia” Ennio Morricone & Alessandro De Rosa.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176). W przypadku nagród, których wartość przekracza 760, 00 zł brutto, obowiązek opłat podatkowych od nagród leży po stronie uczestnika Konkursu.
 4. W terminie 2 dni roboczych od Daty Zakończenia Konkursu, zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu nagrody, poprzez informację w wiadomości prywatnej na profilu Facebook oraz w poście na stronie internetowej kina Kijów.
 5. Nagroda będzie do odebrania kinie Kijów w Krakowie przy ul. Al. Krasińskiego 34 w ciągu 7 dni od poinformowania o wygranej.

 

 • 5 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest APOLLO FILM sp. zo. o , z siedzibą w Krakowie 30-364 przy ul. Pychowickiej 7.
 2. Zgłoszenie konkursowe dostępne na profilu zawiera następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: -imię, -nazwisko, -profil Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców Konkursu, które zostaną wykorzystane do wydania nagród: -imię, -nazwisko, -adres, .
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez APOLLO FILM sp. zo. o. w następujących celach:

1) w celu realizacji postępowania reklamacyjnego

2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w   rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) w celu realizacji i udziału w konkursie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przez okres trwania Konkursu lub do momentu wycofania zgody;

4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w zakresie newslettera, informacji przesyłanej drogą elektroniczną oraz telefoniczną (również za pośrednictwem sms)

7) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych  z przechowywaniem zgłoszeń konkursowych zwycięzców konkursu,  – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, APOLLO FILM, Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, podmiotom audytującym oraz konsultingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie będzie brak możliwości wzięcia w nim udziału.
 6. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie związanym w udziałem w konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dodatkowo informujemy, że przepisy obowiązującego prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 • 6 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem prywatnej wiadomości na profilu przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź na reklamację za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Portalu.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

 

© Kino Kijów.  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Skip to content